POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów i zarazem określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem sklejkaokejka.pl przez Look up Łukasz Bąk NIP 9950258077 ul. Powstańców Chocieszyńskich 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem drogi telefonicznej oraz Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklejkaokejka.pl , zwanym dalej Klientem, a sklejkaokejka.pl, zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Kupującym (zwanym również Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym sklejkaokejka.pl. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu w sklepie internetowym sklejkaokejka.pl również bez konieczności rejestracji konta w sklepie internetowym.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

PODMIOT SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego sklejkaokejka.pl.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sklejkaokejka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklejkaokejka.pl zawierają podatek VAT oraz wyrażone są w złotych polskich. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklejkaokejka.pl.
5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),,
b) poprzez system płatności elektronicznych.
6. Klient podczas składania zamówienia wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie papierowej.
7. Sprzedawca wystawia i dołącza faktury w formie papierowej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
9. Każda faktura w formie papierowej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem przesyłki, w której znajduje się zakupiony towar.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w sklepie internetowym sklejkaokejka.pl można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy):
a) przy użyciu konta użytkownika – w tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.sklejkaokejka.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,
b) bez konieczności użycia lub posiadania konta użytkownika, o którym mowa powyżej, po akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link odsyłający do strony internetowej umożliwiającej aktywację konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do sklepu internetowego.
3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
4. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://www.sklejkaokejka.pl/polityka-prywatnosci.
5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym przez Klienta sklepu internetowego sklejkaokejka.pl. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym sklejkaokejka.pl należy kolejno podjąć następujące działania:
a) zapoznać się z treścią oferty danego produktu,
b) dodać określoną ilość produktu do koszyka, w przypadku jego dostępności,
c) wybrać sposób dostawy lub odbioru produktu,
d) wybrać sposób płatności,
e) podać dane do wysyłki produktu,
f) zapoznać się z podsumowaniem danego zamówienia,
g) złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) “Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku odbioru, zapłaty za złożone zamówienie lub niemożności uzyskania kontaktu z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia i pod warunkiem, że powyższe okoliczności będą trwały dłużej niż 10 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
8. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu.
9. W ramach funkcjonowania sklepu internetowego sklejkaokejka.pl Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
10. Klient w dowolnym momencie oraz bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego sklejkaokejka.pl.
11. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, a związanymi z funkcjonowaniem sklepu internetowego sklejkaokejka.pl, Klient może złożyć na adres: kontakt@sklejkaokejka.pl. Powyższa Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

DOSTAWA

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie Internetowym sklejkaokejka.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem wybranego przewoźnika.
3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie sklejkaokejka.pl.
4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
5. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika, jej odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania produktu Klientowi – będącego konsumentem – przechodzi na niego prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, dostarczonego Kupującemu przy użyciu przewoźnika, mogących mieć związek z dostarczeniem, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie przewoźnikowi podczas dokonywania odbioru lub w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem kontakt@sklejkaokejka.pl (zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio u przewoźnika w celu sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Klient – będący konsumentem – który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sklejkaokejka.pl.
2. Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. Produkt należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

REKLAMACJE

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klient, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego sklejkaokejka.pl, powinien wysłać maila na adres kontakt@sklejkaokejka.pl ze szczegółowym opisem usterki oraz dokumentacją fotograficzną.
4. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
5. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
6.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.kosdf.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego pra -1